Сп. "Обектив": "Румъния отново показа, че е загърбила комунизма"

Месечното издание на БХК публикува статия за спектакъла на "Небесните сценични изкуства" в Букурещ и осуетяването му в България
 

Списание "Обектив" на Българския Хелзинкски Комитет за пореден път бе обективно и публикува обширна статия за провеждането на китайския спектакъл на трупата "Небесните сценични изкуства" в Букурещ и осуетяването му в България.

Ето и цялата статия:

"Из­ми­на­ха че­ти­ри ме­се­ца, от­как­то Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния ста­на­ха пъл­ноп­рав­ни член­ки на Ев­ро­пей­ския съюз и 18 го­ди­ни, от­как­то две­те бив­ши ко­му­нис­ти­чес­ки дър­жа­ви тръг­на­ха по пътя на де­мок­ра­ция­та. За то­ва вре­ме се про­ме­ни­ха дос­та не­ща и все­ки би мо­гъл да нап­ра­ви срав­не­ние кой до­къ­де е стиг­нал в раз­ви­тие­то си. Кол­ко­то и шо­ви­нис­ти­те да се опи­тва­т да за­щитят без­спор­но кра­си­ва­та бъл­гар­ска при­ро­да и все още пе­че­лив­шия ни ту­ри­зъм, как­то и някои дру­ги пре­димс­тва във фи­нан­со­вия сек­тор в стра­на­та ни, Ру­мъ­ния ве­че някол­ко го­ди­ни по­каз­ва, че ни е над­ми­на­ла. Всъщ­ност, тя ни зад­ми­на още при стар­та пре­ди 18 г. и то­ва пре­доп­ре­де­ли раз­ви­тие­то й до мо­мен­та.

Все още помня мал­ки­те ци­ган­че­та по га­ри­те, прот­яга­щи жал­но ръ­це под про­зор­ци­те на вла­ка, кои­то ви­кат на раз­ва­лен бъл­гар­ски ези­к: “Ка­ко, дай бон­бон!” и по-въз­рас­тни­те им род­ни­ни, кои­то ча­кат път­ни­ци­те да им под­хвърлят ку­тия ци­га­ри БТ или по­не ед­на ци­гар­ка... Се­га, Ру­мъ­ния по­ка­за и на Ев­ро­па, и на све­та, че е изо­ста­ви­ла ми­на­ло­то, зат­во­ри­ла е стра­ни­ца­та на ко­му­низ­ма и нап­ред­ва ус­тре­ме­но към но­во­то си ев­ро­пей­ско и де­мок­ра­тич­но бъ­де­ще.

По­ред­но­то до­ка­за­телс­тво за то­ва, че ру­мън­ски­те ни съ­се­ди от­дав­на са ка­за­ли “не” на стра­ха, ко­му­нис­ти­чес­ки­те из­дън­ки и слу­гу­ва­не­то на чуж­ди ин­те­ре­си, е про­веж­да­не­то в Бу­ку­рещ на 7 и 8 ап­рил на гран­диоз­ния спек­та­къл на тру­па­та “Не­бес­ни­те сце­нич­ни из­кус­тва”. Тру­па­та на спек­та­къ­ла, кой­то по­ко­ри пуб­ли­ка­та в над 60 дър­жа­ви на че­ти­ри кон­ти­нен­та по све­та, е ба­зи­ра­на в Ню Йорк, САЩ, а про­фе­сио­нал­ни­те из­пъл­ни­те­ли са с ки­тай­ски произ­ход. По­ве­че­то от тях оба­че са ди­си­ден­ти в раз­лич­ни дър­жа­ви по све­та, из­бяга­ли от ко­му­нис­ти­чес­кия то­та­ли­та­ри­зъм на ина­че про­цъфт­ява­щия Ки­тай. Ор­га­ни­за­тор на пред­став­ле­ние­то е ки­тай­ское­зич­на­та те­ле­ви­зия “Ню Танг Дай­нъс­ти Те­ле­ви­жън” (NTDTV), коя­то е еди­нстве­на­та те­ле­ви­зия, пре­да­ва­ща по са­те­лит не­цен­зу­ри­ра­ни но­ви­ни за и от Ки­тай. Ба­зи­ра­на в Ню Йорк и съз­да­де­на от де­си­ден­ти, те­ле­ви­зия­та ве­че някол­ко го­ди­ни си нав­ли­ча гне­ва на ко­му­нис­ти­чес­ки Пе­кин с из­лъч­ва­не­то на ре­пор­та­жи за ис­тин­ско­то със­тоя­ние на чо­веш­ки­те пра­ва в Ки­тай, ко­руп­ция­та по ви­со­ки­те ета­жи на властта, по­тис­ка­не­то на сел­яни­те, кои­то жи­веят с под еди­н до­лар на ден, бед­нос­тта и аб­сур­да меж­ду бо­гатс­тво­то на ко­му­нис­ти­чес­ки­те оли­гар­си и без­за­щит­нос­тта на оби­кно­ве­ни­те ки­тай­ци.

Най-чес­то оба­че те­ле­ви­зия­та из­лъч­ва ма­те­риа­ли за реп­ре­сии­те, кои­то ко­му­нис­ти­чес­кият ре­жим из­вър­шва от юли 1999 г. до­се­га сре­щу прак­ти­ку­ва­щи­те Фа­лун Гонг - ме­ди­та­тив­на­та прак­ти­ка за са­моу­съ­вър­шенс­тва­не на съз­на­ние­то и тяло­то, съ­дър­жа­ща ком­плекс от пет ме­ди­та­тив­ни уп­раж­не­ния и фи­ло­со­фия, ба­зи­ра­на на прин­ци­пи­те “Ис­ти­на-Доб­ро­та-Тър­пе­ние”. Име­нно NTDTV из­лъ­чи ре­пор­та­жи, до­каз­ва­щи твър­де­ния­та в док­ла­да на два­ма­та ка­над­ски спе­циа­лис­ти - бив­шия дър­жа­вен сек­ре­тар на Ка­на­да за Ази­я и Ти­хоо­кеан­ския ре­гион Дей­вид Кил­гор и пра­во­за­щит­ния ад­во­кат Дей­вид Ма­тас, че ко­му­нис­ти­чес­кият ре­жим в Ки­тай из­пол­зва за­дър­жа­ни­те Фа­лун Гонг прак­ти­ку­ва­щи ка­то бан­ка за до­но­ри на ор­га­ни, а след то­ва кре­ми­ра те­ла­та за за­ли­ча­ва­не на до­ка­за­телс­тва­та за из­де­ва­телс­тва­та и убий­ства­та, из­вър­шва­ни пре­дим­но във воен­ни­те бол­ни­ци.

То­ва е дос­та­тъч­на при­чи­на за гне­ва на ко­му­нис­ти­чес­ки Ки­тай. Ки­тай­ски­те дип­ло­ма­ти по цял свят правят опи­ти, и на мес­та ус­пяват, да ос­уетят гран­диоз­ния спек­та­къл на NTDTV и тру­па­та “Не­бес­ни сце­нич­ни из­кус­тва”. Мно­го хо­ра се пи­тат за­що пар­тия­та ще се ме­си в из­кус­тво­то и не смеят да повя­рват, че то­ва наис­ти­на се случ­ва. За­що­то, ос­вен тра­ди­цион­на­та кул­ту­ра и но­вия пог­лед вър­ху из­кус­тво­то, необ­ре­ме­не­но от пар­тий­на­та ид­ео­ло­гия, спек­та­къ­лът пред­ставя и някол­ко сце­ни, свър­за­ни със съв­ре­мен­на­та си­туа­ция на прак­ти­ку­ва­щи­те Фа­лун Гонг в Ки­тай. И то­ва, раз­би­ра се, е не­по­но­си­мо за ре­жи­ма, кой­то се стра­ху­ва да бъ­де изо­бли­че­н.

Бъл­га­ри­те, за съ­жа­ле­ние, няма­ха въз­мож­ност та­зи го­ди­на да се до­кос­нат до та­зи кул­ту­ра, тол­ко­ва раз­лич­на от то­ва, кое­то сме виж­да­ли и знаем. Няма­ха, за­що­то за раз­ли­ка от се­вер­на­та ни съ­сед­ка, тук ко­му­низ­мът все още жи­вее, а влас­ти­ма­щи­те са под­влас­тни на стра­ха и уго­дни­че­не­то на чуж­ди­те ин­те­ре­си. Тук все още влас­тва “приз­ра­кът на ко­му­низ­ма”, прострял пи­па­ла­та си до­ри вър­ху кул­ту­ра­та и из­кус­тво­то.

Но­вият ки­тай­ски пос­ла­ник в Бъл­га­рия по­ло­жи всич­ки уси­ли­я, и ус­пя, да ос­уе­ти осъ­щест­вява­не­то на спек­та­къ­ла в Бъл­га­рия. Под фор­ма­та на про­то­кол­ни сре­щи за за­поз­на­ва­не с по­ли­ти­ци­те ни, той про­ве­де мно­го раз­го­во­ри най-ве­че за Фа­лун Гонг в Бъл­га­рия, вклю­чи­тел­но с ев­ро­де­пу­та­та Крис­тиян Ви­ге­нин и лич­но с ли­де­ра на НДСВ Си­меон Сак­ско­бур­ггот­ски. Ве­че три ме­се­ца прак­ти­ку­ва­щи­те Фа­лун Гонг в Бъл­га­рия са под­ло­же­ни на неп­ре­къс­на­ти ата­ки от стра­на на ки­тай­ски­те дип­ло­ма­ти. Те из­пол­зват всякак­ви средс­тва, за да следят, за­пис­ват и нау­ча­ват как­во правят прак­ти­ку­ва­щи­те в Бъл­га­рия. На някой мо­же да му сто­ри неес­тес­тве­но от про­зо­рец в ки­тай­ско­то по­солс­тво да се за­пис­ва с ка­ме­ра в про­дъл­же­ние на ча­со­ве, до­ка­то прак­ти­ку­ва­щи Фа­лун Гонг и под­дръж­ни­ци на Ти­бет про­веж­дат ми­рен апе­л, но за ко­му­нис­ти­чес­ки­те аге­нти то­ва си е ру­тин­на ра­бо­та. Аз лич­но съм по­тър­пев­ша от прес­лед­ва­не­то, осъ­щест­вява­но вър­ху бъл­га­ри в собс­тве­на­та им стра­на, са­мо за­що­то прак­ти­ку­ват Фа­лун Гонг.

На ко­му­нис­ти­чес­ки­те ин­три­ги по­да­де и ди­рек­то­рът на На­цио­нал­ния дво­рец на кул­ту­ра­та в Со­фия Хрис­то Дру­мев. Той ос­та­на ве­рен на ми­на­ло­то си и на дра­го сър­це от­ка­за нае­ма­не­то на за­ла 1 на НДК за про­веж­да­не­то на спек­та­къ­ла - без мо­ти­ви, без об­ясне­ния и - най-важ­но­то - без пис­мен от­го­вор, как­то се оча­ква от ед­на се­риоз­на, ува­жа­ва­ща се­бе си кул­тур­на ин­сти­ту­ция и как­то се пра­ви в ци­ви­ли­зо­ва­ни­те стра­ни. Не по­мог­на­ха раз­го­во­ри­те с не­го, не по­мог­на и убе­жда­ва­не­то, че все­ки има пра­во да пра­ви кул­ту­ра и че кул­ту­ра­та не се пра­ви от ки­тай­ска­та ко­му­нис­ти­чес­ка пар­тия, ни­то от ки­тай­ско­то по­солс­тво в Бъл­га­рия.

То­ва не­чу­ва­но на­халс­тво и на­ме­са­та в лич­ния жи­вот на прак­ти­ку­ва­щи­те от стра­на на пред­ста­ви­те­ли­те на то­та­ли­тар­ния ре­жим на бъл­гар­ска те­ри­то­рия не са­мо не бе осъ­де­но, но и бук­вал­но бе на­сър­че­но от бъл­гар­ски­те по­ли­ти­ци и влас­ти­ма­щи. Вън­шно­то ни ми­нис­терс­тво изо­бщо не ис­ка да се за­ни­ма­ва с въп­ро­са и пред­по­чи­та да за­па­зи “доб­ро­на­ме­ре­ни” от­но­ше­ния с ки­тай­ски­те дип­ло­ма­ти ка­то уго­ди на всяка тяхна прищя­вка без зна­че­ние да­ли на­ру­ша­ва пра­ва­та на бъл­гар­ски граж­да­ни. Ми­нис­терс­тво на кул­ту­ра­та мъл­ча­ли­во прие­ма, но не от­го­варя на пис­ма­та, из­пра­те­ни от прак­ти­ку­ва­щи­те, а ме­дии­те ус­луж­ли­во мъл­чат, слу­жей­ки по­ве­че на ко­му­нис­ти­чес­кия ре­жим в Ки­тай, от­кол­ко­то за­щи­та­вай­ки и бо­рей­ки се за пра­ва­та и де­мок­ра­ция­та в собс­тве­на­та ни дър­жа­ва.

Но за раз­ли­ка от зас­па­ла и пос­луш­на Бъл­га­рия, Ру­мъ­ния на­пъл­ни за­ли­те на На­цио­нал­ния си теа­тър в Бу­ку­рещ два по­ред­ни дни и по­ка­за ед­но наис­ти­на съ­вър­ше­но из­кус­тво, не­пов­лия­но от пар­тий­на­та ид­ео­ло­гия и на­ме­са­та на то­та­ли­тар­ния ре­жим. Ма­кар ки­тай­ско­то по­солс­тво в Ру­мъ­ния съ­що да нап­ра­ви опи­т да ос­уе­ти пред­став­ле­ние­то, съ­се­ди­те ни се по­ка­за­ха твър­ди и от теа­тъ­ра от­го­во­ри­ли ка­те­го­рич­но, че то­ва е из­кус­тво и ще бъ­де по­ка­за­но та­ко­ва, как­во­то е - без цен­зу­ра! И то бе по­ка­за­но! Да­но след­ва­ща­та го­ди­на и бъл­гар­ска­та пуб­ли­ка да мо­же да ви­ди то­ва гран­диоз­но пред­став­ле­ние без ко­му­нис­ти­чес­ка цен­зу­ра!"

Последният брой на сп. "Обектив" можете да прочете на сайта на БХК www.bghelsinki.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.