ЕС прие резолюция, осъждаща насилственото отнемане на органи от страна на китайския комунистически режим от практикуващи Фалун Гонг

Minghui.org

Европейският парламент прие резолюция на 5 май 2022 г., в която изрази своята „сериозна загриженост“ относно продължаващото, систематично и нечовешко вземане на органи от китайски дисиденти - практикуващи Фалун Гонг.

По-долу е текстът на резолюцията (щракнете за уголемяване, следва пълният текст).

Доклади за продължаващо вземане на органи в Китай

Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2022 г. относно докладите за продължаващо вземане на органи в Китай (2022/2657(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно отношенията между ЕС и Китай,

– като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2013 г. относно вземането на органи в Китай,

– като взе предвид проучването, озаглавено „Процедури от семинара по „Събиране на органи в Китай“, публикувано от неговата Генерална дирекция за вътрешни политики на 12 април 2016 г.,

– като взе предвид Директива 2010/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно стандартите за качество и безопасност на човешки органи, предназначени за трансплантация,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. и Хартата на основните права на Европейския съюз от 2009 г., по-специално член 3 от нея относно правото на неприкосновеност на личността,

– като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономически, социални и културни права и Конвенцията срещу изтезанията и други жестоки, нечовешки или унизителни третирания и наказания, ратифицирани от Китай на 4 октомври 1988 г.,

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа срещу трафика на човешки органи,

– като взе предвид Истанбулската декларация относно трафика на органи и трансплантационния туризъм,

– като взе предвид Конвенцията за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид, подписана от Китай през 1949 г.,

– като взе предвид изявлението на експерти на ООН по правата на човека от 14 юни 2021 г. относно докладите за предполагаемо извличане на органи, насочени към малцинства в Китай,

– като взе предвид изслушването от 29 ноември 2021 г., организирано от нейната подкомисия по правата на човека относно вземането на органи в Китай,

– като взе предвид окончателното решение на Независимия трибунал за принудително извличане на органи от затворници на съвестта в Китай (Китайския трибунал), издадено на 1 март 2020 г.,

– като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя процедурен правилник,

А. като има предвид, че насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона са в центъра на отношенията на ЕС с Китай, в съответствие с ангажимента на ЕС да поддържа тези ценности във външните си действия и ангажимента на Китай да се придържа към тях в собственото си развитие и международното сътрудничество;

Б. като има предвид, че откакто президентът Си Дзинпин пое властта през март 2013 г., положението с правата на човека в Китай продължава да се влошава; като има предвид, че китайското правителство става все по-враждебно към правата на човека и върховенството на закона;

В. като има предвид, че всяка година по света се извършват 10 000 незаконни трансплантации на човешки органи; като има предвид, че търговията с трафик на човешки органи генерира, според Световната здравна организация (СЗО), повече от 1 милиард евро печалби годишно;

Г. като има предвид, че Китайската народна република има изключително нисък процент на доброволно даряване на органи поради традиционните вярвания; като има предвид, че през 1984 г. Китай прилага разпоредби, които позволяват вземането на органи от екзекутирани затворници; като има предвид, че Китай обяви, че е спрял да използва органи от екзекутирани затворници през 2015 г. и е стартирал национална система за даряване, без обаче изобщо да забрани напълно тази практика, която все още остава законна;

Д. като има предвид, че системата за трансплантация на органи в Китай не отговаря на изискванията на СЗО за прозрачност и проследимост в пътищата за снабдяване с органи и като има предвид, че китайското правителство се противопостави на независим контрол на системата; като има предвид, че доброволното и информирано съгласие е предварително условие за етично донорство на органи;

Е. като има предвид, че принудителното вземане на органи трябва да се разбира като убийство на лице без неговото съгласие, така че органите му да могат да бъдат отстранени и трансплантирани на друго лице; като има предвид, че тази практика трябва да се счита за грубо и недопустимо нарушение на основното право на живот;

Ж. като има предвид, че Комитетът на ООН срещу изтезанията и специалният докладчик на ООН за изтезанията и други жестоки, нечовешки или унизителни видове третиране или наказание изразиха загриженост относно твърденията за извличане на органи от затворници и призоваха правителството на Китайската народна република да повиши отчетността и прозрачността на системата за трансплантация на органи и наказване на виновните за злоупотреби;

З. като има предвид, че Китайският трибунал издаде окончателното си решение през март 2020 г., като заключи, че принудителното отнемане на органи е извършвано от години в цял Китай в значителен мащаб и че практикуващите Фалун Гонг са били един – и вероятно основният – източник на доставка на органи; като има предвид, че китайското правителство отказа да свидетелства пред Трибунала;

И. като има предвид, че като много често разчитат на екзекутирани и живи затворници за източник на трансплантирани органи, това води до широк спектър от неприемливи нарушения на правата на човека и медицинската етика;

Й. като има предвид, че според експертите на ООН по правата на човека в тяхното изявление от 10 юни 2021 г. има достоверна информация, че задържаните хора от етнически, езикови или религиозни малцинства в Китай са преминали медицински прегледи, включително кръвни изследвания и изследвания на органи като ултразвук и рентгенови лъчи, от съществено значение за проверка на съвпаденията за органи за трансплантация е без тяхното свободно, доброволно и информирано съгласие;

К. като има предвид, че експертите на ООН по правата на човека преди това повдигаха въпроса пред китайското правителство през 2006 и 2007 г.; като има предвид, че в отговорите на китайското правителство липсваха данни като информация за източниците на органи, използвани за операции по трансплантация, или системи за обмен на информация, които биха могли да помогнат за идентифицирането и защитата на жертвите на трафик, както и за ефективното разследване и наказателно преследване на трафикантите;

Л. като има предвид, че китайското правителство отрече обвиненията за отнемане на органи, по-специално чрез отговора си до Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека, и многократно и категорично отрече практикуващите Фалун Гонг да са били убивани заради органите си;

1. Изразява сериозната си загриженост относно докладите за упорито, систематично, нечовешко и организирано от държавата отнемане на органи от затворници в Китайската народна република и по-конкретно от практикуващи Фалун Гонг и други малцинства като уйгури, тибетци и християни;

2. Припомня, че Китай е ратифицирал Конвенцията срещу изтезанията и други жестоки, нечовешки или унизителни третирания и наказания, която предвижда абсолютна и недопустима забрана на изтезанията и други жестоки, нечовешки и унизителни видове третиране или наказание;

3. Счита, че практиката на вземане на органи от живи затворници, осъдени на смърт, и затворници на съвестта в Китайската народна република може да представлява престъпления срещу човечеството, както е определено в член 7 от Римския статут на Международния наказателен съд; настоятелно призовава Китайската народна република да подпише и да се присъедини към Римския статут;

4. Призовава китайските органи да реагират своевременно на твърденията за отнемане на органи и да позволят независим мониторинг от международни механизми за правата на човека, включително Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека;

5. Изразява загрижеността си относно липсата на независим надзор относно това дали затворниците или задържаните дават валидно съгласие за даряване на органи; осъжда липсата на информация от китайските власти относно съобщенията, че семействата на починали задържани и затворници са възпрепятствани да вземат телата им;

6. Настоятелно призовава китайските власти да изискват и гарантират свободното и информирано съгласие на затворниците или задържаните във връзка с медицински прегледи и да приемат регулаторна рамка, в съответствие с международните конвенции, за доброволна и прозрачна система за даряване на органи;

7. Призовава ЕС и неговите държави-членки да повдигат въпроса за отнемането на органи в Китай при всеки диалог за правата на човека; настоява ЕС и неговите държави-членки да осъдят публично злоупотребите с трансплантация на органи в Китай; призовава държавите-членки да предприемат необходимите действия, за да предотвратят трансплантационния туризъм в Китай от техните граждани и да повишат осведомеността по този въпрос сред своите граждани, пътуващи до Китай;

8. Приветства посещението на Върховния комисар на ООН по правата на човека Мишел Бачелет в Китай; настоятелно призовава ООН да продължи разследването на трафика на органи по време на това посещение;

9. Призовава ЕС и неговите държави-членки да повдигнат въпроса за принудителното отнемане на органи в своя ангажимент с трети страни, особено с партньорите си в региона на Персийския залив, където китайските центрове за трансплантация рекламират „халал органи“ от уйгури и мюсюлмански малцинства в Китай;

10. Призовава Китай да спазва изцяло изискванията на СЗО за прозрачност и проследимост в пътищата за снабдяване с органи;

11. Призовава държавите-членки да гарантират, че техните конвенции и споразумения за сътрудничество с държави извън ЕС, включително Китай, в областта на здравеопазването и научните изследвания спазват етичните принципи на ЕС по отношение на донорството на органи и използването за научни цели на органи и продукти на човешкото тяло; призовава съответните институции в държавите-членки да оценят и преразгледат условията на своето сътрудничество с китайски институции в областта на трансплантационната медицина, изследванията и обучението;

12. Изисква китайските власти да предоставят открит, неограничен и реален достъп на Върховния комисар на ООН по правата на човека и на мандатоносителите на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека, за да посетят Синдзян; призовава китайското правителство да си сътрудничи с организациите на ООН по този въпрос; настоятелно призовава Съвета на ООН по правата на човека да се заеме приоритетно с въпроса за принудителното отнемане на органи;

13. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството и парламента на Китайската народна република и Върховния комисар на ООН по правата на човека.


Връзка към източника: https://en.minghui.org


Мненията, изразени в тази статия, представляват собствените мнения или разбирания на автора. Цялото съдържание, публикувано на този уебсайт, е защитено с авторски права от Minghui.org. Минхуей ще изготвя компилации от своето онлайн съдържание редовно и при специални поводи.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.