ЕС прие резолюция, осъждаща насилственото отнемане на органи от страна на китайския комунистически режим от практикуващи Фалун Гонг

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Minghui.org

Европейският парламент прие резолюция на 5 май 2022 г., в която изрази своята „сериозна загриженост“ относно продължаващото, систематично и нечовешко вземане на органи от китайски дисиденти - практикуващи Фалун Гонг.

По-долу е текстът на резолюцията (щракнете за уголемяване, следва пълният текст).

Доклади за продължаващо вземане на органи в Китай

Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2022 г. относно докладите за продължаващо вземане на органи в Китай (2022/2657(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно отношенията между ЕС и Китай,

– като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2013 г. относно вземането на органи в Китай,

– като взе предвид проучването, озаглавено „Процедури от семинара по „Събиране на органи в Китай“, публикувано от неговата Генерална дирекция за вътрешни политики на 12 април 2016 г.,

– като взе предвид Директива 2010/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно стандартите за качество и безопасност на човешки органи, предназначени за трансплантация,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. и Хартата на основните права на Европейския съюз от 2009 г., по-специално член 3 от нея относно правото на неприкосновеност на личността,

– като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономически, социални и културни права и Конвенцията срещу изтезанията и други жестоки, нечовешки или унизителни третирания и наказания, ратифицирани от Китай на 4 октомври 1988 г.,

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа срещу трафика на човешки органи,

– като взе предвид Истанбулската декларация относно трафика на органи и трансплантационния туризъм,

– като взе предвид Конвенцията за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид, подписана от Китай през 1949 г.,

– като взе предвид изявлението на експерти на ООН по правата на човека от 14 юни 2021 г. относно докладите за предполагаемо извличане на органи, насочени към малцинства в Китай,

– като взе предвид изслушването от 29 ноември 2021 г., организирано от нейната подкомисия по правата на човека относно вземането на органи в Китай,

– като взе предвид окончателното решение на Независимия трибунал за принудително извличане на органи от затворници на съвестта в Китай (Китайския трибунал), издадено на 1 март 2020 г.,

– като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя процедурен правилник,

А. като има предвид, че насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона са в центъра на отношенията на ЕС с Китай, в съответствие с ангажимента на ЕС да поддържа тези ценности във външните си действия и ангажимента на Китай да се придържа към тях в собственото си развитие и международното сътрудничество;

Б. като има предвид, че откакто президентът Си Дзинпин пое властта през март 2013 г., положението с правата на човека в Китай продължава да се влошава; като има предвид, че китайското правителство става все по-враждебно към правата на човека и върховенството на закона;

В. като има предвид, че всяка година по света се извършват 10 000 незаконни трансплантации на човешки органи; като има предвид, че търговията с трафик на човешки органи генерира, според Световната здравна организация (СЗО), повече от 1 милиард евро печалби годишно;

Г. като има предвид, че Китайската народна република има изключително нисък процент на доброволно даряване на органи поради традиционните вярвания; като има предвид, че през 1984 г. Китай прилага разпоредби, които позволяват вземането на органи от екзекутирани затворници; като има предвид, че Китай обяви, че е спрял да използва органи от екзекутирани затворници през 2015 г. и е стартирал национална система за даряване, без обаче изобщо да забрани напълно тази практика, която все още остава законна;

Д. като има предвид, че системата за трансплантация на органи в Китай не отговаря на изискванията на СЗО за прозрачност и проследимост в пътищата за снабдяване с органи и като има предвид, че китайското правителство се противопостави на независим контрол на системата; като има предвид, че доброволното и информирано съгласие е предварително условие за етично донорство на органи;

Е. като има предвид, че принудителното вземане на органи трябва да се разбира като убийство на лице без неговото съгласие, така че органите му да могат да бъдат отстранени и трансплантирани на друго лице; като има предвид, че тази практика трябва да се счита за грубо и недопустимо нарушение на основното право на живот;

Ж. като има предвид, че Комитетът на ООН срещу изтезанията и специалният докладчик на ООН за изтезанията и други жестоки, нечовешки или унизителни видове третиране или наказание изразиха загриженост относно твърденията за извличане на органи от затворници и призоваха правителството на Китайската народна република да повиши отчетността и прозрачността на системата за трансплантация на органи и наказване на виновните за злоупотреби;

З. като има предвид, че Китайският трибунал издаде окончателното си решение през март 2020 г., като заключи, че принудителното отнемане на органи е извършвано от години в цял Китай в значителен мащаб и че практикуващите Фалун Гонг са били един – и вероятно основният – източник на доставка на органи; като има предвид, че китайското правителство отказа да свидетелства пред Трибунала;

И. като има предвид, че като много често разчитат на екзекутирани и живи затворници за източник на трансплантирани органи, това води до широк спектър от неприемливи нарушения на правата на човека и медицинската етика;

Й. като има предвид, че според експертите на ООН по правата на човека в тяхното изявление от 10 юни 2021 г. има достоверна информация, че задържаните хора от етнически, езикови или религиозни малцинства в Китай са преминали медицински прегледи, включително кръвни изследвания и изследвания на органи като ултразвук и рентгенови лъчи, от съществено значение за проверка на съвпаденията за органи за трансплантация е без тяхното свободно, доброволно и информирано съгласие;

К. като има предвид, че експертите на ООН по правата на човека преди това повдигаха въпроса пред китайското правителство през 2006 и 2007 г.; като има предвид, че в отговорите на китайското правителство липсваха данни като информация за източниците на органи, използвани за операции по трансплантация, или системи за обмен на информация, които биха могли да помогнат за идентифицирането и защитата на жертвите на трафик, както и за ефективното разследване и наказателно преследване на трафикантите;

Л. като има предвид, че китайското правителство отрече обвиненията за отнемане на органи, по-специално чрез отговора си до Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека, и многократно и категорично отрече практикуващите Фалун Гонг да са били убивани заради органите си;

1. Изразява сериозната си загриженост относно докладите за упорито, систематично, нечовешко и организирано от държавата отнемане на органи от затворници в Китайската народна република и по-конкретно от практикуващи Фалун Гонг и други малцинства като уйгури, тибетци и християни;

2. Припомня, че Китай е ратифицирал Конвенцията срещу изтезанията и други жестоки, нечовешки или унизителни третирания и наказания, която предвижда абсолютна и недопустима забрана на изтезанията и други жестоки, нечовешки и унизителни видове третиране или наказание;

3. Счита, че практиката на вземане на органи от живи затворници, осъдени на смърт, и затворници на съвестта в Китайската народна република може да представлява престъпления срещу човечеството, както е определено в член 7 от Римския статут на Международния наказателен съд; настоятелно призовава Китайската народна република да подпише и да се присъедини към Римския статут;

4. Призовава китайските органи да реагират своевременно на твърденията за отнемане на органи и да позволят независим мониторинг от международни механизми за правата на човека, включително Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека;

5. Изразява загрижеността си относно липсата на независим надзор относно това дали затворниците или задържаните дават валидно съгласие за даряване на органи; осъжда липсата на информация от китайските власти относно съобщенията, че семействата на починали задържани и затворници са възпрепятствани да вземат телата им;

6. Настоятелно призовава китайските власти да изискват и гарантират свободното и информирано съгласие на затворниците или задържаните във връзка с медицински прегледи и да приемат регулаторна рамка, в съответствие с международните конвенции, за доброволна и прозрачна система за даряване на органи;

7. Призовава ЕС и неговите държави-членки да повдигат въпроса за отнемането на органи в Китай при всеки диалог за правата на човека; настоява ЕС и неговите държави-членки да осъдят публично злоупотребите с трансплантация на органи в Китай; призовава държавите-членки да предприемат необходимите действия, за да предотвратят трансплантационния туризъм в Китай от техните граждани и да повишат осведомеността по този въпрос сред своите граждани, пътуващи до Китай;

8. Приветства посещението на Върховния комисар на ООН по правата на човека Мишел Бачелет в Китай; настоятелно призовава ООН да продължи разследването на трафика на органи по време на това посещение;

9. Призовава ЕС и неговите държави-членки да повдигнат въпроса за принудителното отнемане на органи в своя ангажимент с трети страни, особено с партньорите си в региона на Персийския залив, където китайските центрове за трансплантация рекламират „халал органи“ от уйгури и мюсюлмански малцинства в Китай;

10. Призовава Китай да спазва изцяло изискванията на СЗО за прозрачност и проследимост в пътищата за снабдяване с органи;

11. Призовава държавите-членки да гарантират, че техните конвенции и споразумения за сътрудничество с държави извън ЕС, включително Китай, в областта на здравеопазването и научните изследвания спазват етичните принципи на ЕС по отношение на донорството на органи и използването за научни цели на органи и продукти на човешкото тяло; призовава съответните институции в държавите-членки да оценят и преразгледат условията на своето сътрудничество с китайски институции в областта на трансплантационната медицина, изследванията и обучението;

12. Изисква китайските власти да предоставят открит, неограничен и реален достъп на Върховния комисар на ООН по правата на човека и на мандатоносителите на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека, за да посетят Синдзян; призовава китайското правителство да си сътрудничи с организациите на ООН по този въпрос; настоятелно призовава Съвета на ООН по правата на човека да се заеме приоритетно с въпроса за принудителното отнемане на органи;

13. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството и парламента на Китайската народна република и Върховния комисар на ООН по правата на човека.


Връзка към източника: https://en.minghui.org


Мненията, изразени в тази статия, представляват собствените мнения или разбирания на автора. Цялото съдържание, публикувано на този уебсайт, е защитено с авторски права от Minghui.org. Минхуей ще изготвя компилации от своето онлайн съдържание редовно и при специални поводи.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.