Да влезеш в новата вселена*

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Аз съм практикуващ Фалун Дафа, на 40 години. За първи път записвам това, което съм видял с небесното си око. Това, което мога да видя, е ограничено от моето ниво и разбиране, така че моля любезно да посочите всичко, което не е в съответствие с Фа.

Във Вселената има много сияйни небесни тела и Дафа практикуващите са владетелите на тези светове. Всеки Дафа практикуващ съответства на небесно тяло и е отговорен за живеещите там съзнателни същества.

Видях, че като крал на собствения си свят, радостите, скърбите и трудностите на самоусъвършенстващия се, срещани на Земята, се отразяват в съответното му небесно тяло. Това означава, че състоянието му на самоусъвършенстване влияе пряко върху условията на живот на всички съзнателни същества в неговия собствен свят.

Влияние на чувствата и поведението на практикуващия

Видях, че в съответстващия свят ежедневните дейности на самоусъвършенстващия се се предават в небето като през 45-градусова видеокамера.

Когато бях обвързан в по-младите си години, емоциите ми се колебаеха и често бяха във възход и спад. Когато бях тъжен и плачех сам, много от съзнателните същества в моя свят - след като виждаха образите на плача ми - се биеха в гърдите и тропаха с крака, сякаш чувствата ми на болка бяха умножени сто или повече пъти и след това проектирани в сърцата им. Някои съзнателни същества дори припадаха от плач.

Когато един самоусъвършенстващ се не се справя добре (например участва в измама или казва лъжи), в неговия небесен свят може да се появят някои отрицателни елементи. Някои същества могат да започнат да разпространяват слухове, да измислят тревожни твърдения, което да накара всички да се чувстват застрашени и да загубят доверието си един към друг.

Когато един самоусъвършенстващ се е обсебен от парите, сред съзнателните същества в неговия свят ще се появи група алчни бизнесмени; други също започват да преследват финансови печалби и облаги.

В същото време, ако самоусъвършенстващият се поеме инициативата да потърси собствените си недостатъци, в неговия свят също ще се появи тенденция за вглеждане навътре. Всеки става по-внимателен към другите и започва да следи собствените си думи и действия.

Когато самоусъвършенстващият се може да се поправя по всяко време и навсякъде, неговият свят изглежда чист и изящен с разцъфнали лотосови цветове; следователно всички съзнателни същества са мирни и изпълнени с уважение.

Когато практикуващият изучава ученията на Дафа, звукът от четенето в съзнанието му се предава едновременно и в неговия собствен свят. Съзнателните същества в неговия небесен свят ще седят в медитация и сериозно ще слушат, а звукът от четенето на практикуващия ще отеква в целия свят с продължително ехо.

Опасните* последици от липсата на усърдие

Виждал съм, че когато един практикуващ се е самоусъвършенствал сравнително добре със своя коригиран/поправен свят, друго небесно тяло (светло или тъмно) се приближава към неговото небесно тяло и накрая се слива с него. Заедно в неговия свят живееха разумни същества и от двата свята.

По-късно разбрах, че тези допълнителни небесни тела са от практикуващи, които са се отказали от Дафа или вече не са били усърдни. Техните светове в крайна сметка щяха да бъдат унищожени, освен ако не бъдат погълнати и усвоени. Сцената на унищожените същества е изключително сърцераздирателна. Сякаш всички светлини в този свят са изключени и небето е лишено трайно от светлина. Също като сцената на чистилището на Страшния съд, съществата в този свят моментално са погълнати от тъмнина и студ. Смъртта е необуздана и светът постепенно се разпада до окончателното си разрушаване във вселената.

Що се отнася до света, който е имал щастието да бъде погълнат и усвоен, съществата в него изразяват благодарността си, като коленичат пред краля на новия свят за това, че им е дал възможност да се преродят.

Точно както Учителят казва:

Тези неща се случ­ват, за­що­то това, дали хо­ра­та ще ос­та­нат, или ще си за­ми­нат, е свър­за­но с това, дали съ­щес­т­ва от по-ви­со­ки сфе­ри мо­гат да ос­та­нат, а това са ог­ром­ни гру­пи от съ­щес­т­ва. Нещо по­ве­че, това има връз­ка с поч­ти всич­ки не­бес­ни съ­щес­т­ва, пря­ко или неп­ря­ко (Преподаване на Фа на Фа- конференцията в Сан Франциско 2005 г.).

Когато съществата от допълнителните светове се поемат чрез сливане, те неизбежно носят много характеристики и тенденции от своите първоначални светове. Често тези черти са склонни да бъдат отрицателни или недостатъчно праведни. Когато се отразяват на самоусъвършенстващи се, които първоначално са се самоусъвършенствали добре, тези самоусъвършенстващи се могат внезапно да породят много лоши мисли, включително съмнение в Учителя и Дафа, както и чувство на мързел и други лоши, мръсни или дори странни мисли.

Когато имат такива отрицателни мисли, самоусъвършенстващите се трябва незабавно да премахнат тези лоши фактори и да ги заменят с праведни мисли и просветление. Новите същества от покварените светове ще се поправят, сякаш са окъпани в дълбок и състрадателен дъжд от благодатта на Буда, като стават прозрачни и чисти навсякъде.

Учителят казва:

Така че ня­кои хора не са осо­бе­но усър­д­ни – са­мо­у­съ­вър­шен­с­т­ват се и все пак не се са­мо­у­съ­вър­шен­с­т­ват. Но за­мис­ля­ли ли сте се за това? Ня­ко­га, ко­га­то сте дош­ли на този свят, сте под­пи­са­ли пакт с мен, като сте дали обет да спа­си­те оне­зи съз­на­тел­ни съ­щес­т­ва. То­га­ва сте мог­ли да ста­не­те Дафа прак­ти­ку­ва­щи и то­га­ва сте мог­ли да нап­ра­ви­те това. Но не сте го из­пъл­ни­ли. Не сте из­пъл­ни­ли обе­та си на­пъл­но и не мо­же­те да спа­си­те оне­зи съ­щес­т­ва, въз­ло­же­ни на вас – оне­зи, чи­е­то спа­се­ние сте по­е­ли и зад ко­и­то са без­чет­ни съз­на­тел­ни съ­щес­т­ва, ги­ган­т­с­ки гру­пи съ­щес­т­ва. Как­во е това?! Дали е прос­то въп­рос на не­у­сър­д­но са­мо­у­съ­вър­шен­с­т­ва­не? Това е из­к­лю­чи­тел­но се­ри­оз­но прес­тъп­ле­ние! Нес­рав­ни­мо го­лям грях! Каз­ва­те, че ко­га­то мо­мен­тът нас­тъ­пи, прос­то ще по­ви­ка­те Учи­те­ля и ще ка­же­те: „Учи­те­лю, не се са­мо­у­съ­вър­шен­с­т­вах доб­ре“, и с този въп­рос ще е прик­лю­че­но? Кой може да ви пус­не да пре­ми­не­те? Ще ви пус­нат ли ста­ри­те сили да пре­ми­не­те? Кол­ко се­ри­о­зен въп­рос е това!(Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Ню Йорк, 2016 г.).

Учителят казва:

Ко­га­то са­мо­у­съ­вър­шен­с­т­ва­щи­те се приб­ли­жа­ват към Съ­вър­шен­с­т­во и осо­бе­но след пос­ти­га­не­то на Съ­вър­шен­с­т­во, не­ща­та, ко­и­то ще им бъ­дат по­ка­за­ни, са тол­ко­ва ве­ли­ко­леп­ни, ве­ли­чес­т­ве­ни и прек­рас­ни, че са прос­то не­о­пи­су­е­ми. Дори Бо­го­ве­те, ко­и­то ус­пе­ят да пре­ми­нат през Фа-ко­ри­ги­ра­не­то, ще се ди­вят с бла­го­го­ве­ние, ко­е­то няма рав­но на себе си, след като ви­дят всич­ко. Но­ви­ят кос­мос е нес­рав­ни­мо ве­ли­ко­ле­пен, ве­ли­чес­т­вен и свят (Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Сан Франциско 2005 г.).

Нека заедно да се стремим към подобрение, постоянно да се усъвършенстваме, да помагаме на Учителя във Фа-коригирането и да водим всички съзнателни същества към приобщаване новата вселена.

Бележка на редактора: Тази статия представя само разбирането на автора в сегашното му състояние на самоусъвършенстване и е предназначена за споделяне между практикуващите, така че да можем да следваме казаното от Учителя:„Срав­ня­вай­те се в изу­ча­ва­не­то и в са­мо­у­съ­вър­шен­с­т­ва­не­то („Непоклатимо самоусъвършенстване“, Хон Ин).


---------------------------------------------------------------------------------------

*Да се разтвориш в новата вселена – това е заглавието на споделянето в китайския Минхуей

* dire - ужасен, страшен, злокобен, бедствен

Връзка към източника: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/13/214281.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.