Китайското правителство никога официално не е „забранявало” Фалун Гонг (част 1)

След 20 юли 1999 г. в медии и дори научни публикации извън Китай, често може да се срещне изразът „От юли 1999 г. Фалун Гонг е забранен от китайската комунистическа партия (ККП)”. Убедени сме, че ККП никога не е имала законово основание за 11-годишното преследване на Фалун Гонг, защото китайското правителство никога официално не е забранявало практиката. Тук няма да разглеждаме легитимна ли е властта на китайското правителство от 1949 г. до сега, но дори спрямо законите, приети от самото правителство, репресиите, наложени от ККП и бандата на Дзян Дзъмин, са незаконни.

Една от причините за объркването на хората се състои в това, че „ККП” и „китайско правителство” са използвани като синоними. Дори лидерът на ККП се представя в смисъл на цялата страна или на китайското правителство. Втората причина е, че ККП умишлено използва подобни формулировки в своята пропаганда, за да обърка общественото мнение. Третата причина е неразбиране какво означава забрана от юридическа гледна точка.
Бихме искали да разгледаме поотделно всяка една от трите причини, пораждащи неразбирането по този въпрос.

I. Истината за „забраната”

А. За термина „забрана”

„Забрана” може да бъде наложена по два начина. Първият е да се обяви в закон, че определен вид дейност е незаконна. Вторият е да се издаде постановление на органа на изпълнителна власт. При това нито един от изброените начини не може да нарушава Конституцията. В този случай, забраната би била незаконна.

Да разгледаме китайската Конституция. Глава ІІ, чл. 35 от Конституцията на Китайската народна република (КНР) гласи: „Гражданите на Китайската народна република имат право на свобода на словото, печата, събрания, обединения, шествия и демонстрации”. Според чл. 36 „Гражданите на Китайската народна република имат право на свобода на вероизповеданията”.

С други думи, Конституцията на Китай защитава правото на свобода на вероизповеданието на практикуващите Фалун Гонг като нейни граждани. Освен нарушаването на Конституцията, възпрепятстването на гражданите на КНР да практикуват Фалун Гонг е и нарушение на Международния пакт за граждански и политически права на ООН, ратифициран от КНР през октомври 1998 г. С други думи, не практикуването на Фалун Гонг е незаконно в Китай, а забраната му.

Б. За самата „забрана”

На 22 юли 1999 г. от името на Министерство на гражданските дела Дзян Дзъмин, Ло Ган и други излъчили по Националната китайска телевизия „Решение за забрана на Изследователското общество на Фалун Гонг”, „Известие от Министерство на обществената сигурност за шестте забрани” и „Известие от Централния комитет (ЦК) на ККП, забраняващо членовете на комунистическата партия да практикуват Фалун Гонг”.

Нито едно от трите съобщения обаче не означава забраняване на Фалун Гонг от китайското правителство.

Първото съобщение се отнася до Изследователското общество на Фалун Гонг като организация, а не до самия Фалун Гонг. Фактически, тази забрана сама по себе си не е правилна. След одобрението на Фалун Гонг от китайското чигонг научно-изследователско общество през 1993 г., е създадено Изследователското общество на Фалун Гонг като негова подчинена организация. Г-н Ли Хонгджъ провел практически обучения на територията на континентален Китай и извън неговите граници, съответно през декември 1994 г. и 1995 г. След това г-н Ли съсредоточил вниманието си върху изследване на Закона на Буда и прекратил провеждането на лекциите по чигонг. Във връзка с това, през март 1996 г. Изследователското общество на Фалун Гонг се обръща с официална молба за напускане на китайското чигонг научно-изследователско общество. След получаване на одобрение, били извършени процедурите по ликвидиране на Изследователското общество. По този начин Изследователското общество на Фалун Гонг престава да съществува. Как може организация, ликвидирана през март 1996 г. да бъде забранена през юли 1999 г.?

Решението на Министерство на гражданските дела забранява организация, ликвидирана преди повече от три години. Колкото до Фалун Гонг, той се състои единствено от принципите за усъвършенстване „Истинност – Доброта – Търпение” и пет упражнения. Самоусъвършенстващите се могат свободно да идват и да си отиват по свое желание, няма списъци, членски внос или каквато и да е организация. Култивиращите следват принципите „Истинност – Доброта – Търпение” със сърцата си и изпълняват упражненията. Никакви групи или организации, създадени от практикуващи Фалун Гонг, не могат да се отъждествяват със самия Фалун Гонг. Така че погледнато от кой да е ъгъл, никой не може да твърди, че Фалун Гонг някога е бил забранен, нито пък може да бъде.

Що се отнася до престъпленията, в които Министерство на гражданските дела и Министерство на обществената сигурност обвиняват Изследователското общество на Фалун Гонг, това са обикновени похвати на ККП. Тя може да направи измислицата истина, да не се съобразява с действителните факти и закона. Но всеки е длъжен да я подкрепя безусловно или ще изпита на свой гръб политиката „Ще опорочим репутацията ти, ще те разорим финансово, ще те унищожим физически”.

„Известие от ЦК на ККП, забраняващо членовете на комунистическата партия да практикуват Фалун Гонг” е адресирано само до членовете на ККП. Населението на Китай наброява повече от милиард души, но членове на ККП са по-малко от сто милиона. Съобщението не налага забрана на „китайския народ” да практикува Фалун Гонг. При това, ако се даде избор на практикуващите Фалун Гонг членове на партията да изберат партията или практиката, много от тях биха предпочели да напуснат ККП. Разбира се, партията или приема в своите редове, или сама ги изключва, но не позволява някой да си тръгне по собствено желание. Това съответства на нейната зла природа, стремяща се към пълен контрол над мислите и постъпките на хората.

Известията на двете министерства са административни разпореждания, които са обект на тежест на законово доказване на легитимността им. Но никое министерство не е обявило законови основания за направените разпореждания, което прави разпорежданията незаконни. За да обоснове решението си за обявяване Изследователското общество на Фалун Гонг „за незаконна организация”, Министерство на гражданските дела цитирало Регламент за регистрация на обществени организации. Но както се спомена по-рано, Изследователското общество на Фалун Гонг престава да съществува март 1996 г. Така не би могло да бъде обявено за „незаконна организация”. При това нормите, цитирани в Регламента са много неопределени, не регулират конкретни дейности на отделна обществена организация и нямат силата на закон. Затова решението да се обяви Изследователското общество за незаконна организация няма правно основание. Последващото „Известие от Министерство на обществената сигурност за шестте забрани” се основава на известието от Министерство на гражданските дела и съответно също не е юридически валидно.

Следва продължение…

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/7/18/118671.html
Версия на китайски език: http://minghui.org/mh/articles/2010/7/14/226996.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.