Участието на компании в нарушаване правата на човека - изводи от публична дискусия

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org)

Центърът за корпоративна отговорност (Corporate Accountability Lab) [1] организира мащабно събитие през ноември 2023 г. с дискусия в две части, целяща да анализира нововъзникващите тенденции в съдебните дела за корпоративна отговорност. Този централен форум предостави трибуна на правозащитници и юристи за обмен на становища относно динамичното взаимодействие между глобалните корпоративни политики и прилагането на правата на човека.

Разискванията бяха съсредоточени върху разработването на правни стратегии, които да държат корпорациите отговорни за въздействието им върху правата на човека и околната среда и да насърчават задълбоченото разбиране на сложните правни предизвикателства и напредъка в тази област. Тази среща на експертите акцентира върху значими съдебни спорове и знакови съдебни решения и послужи като критичен ориентир за практикуващите юристи, които се застъпват за справедливост в областта на отговорността на корпорациите.

Делото Doe I v срещу американската корпорация за мрежови технологии Cisco Systems Inc. е заведено и водено от Юридическата фондация за правата на човека (Human Rights Law Foundation), Вашингтон, окръг Колумбия, (основно) с помощта на екип от опитни адвокати, защитници правата на човека Schonbrun DeSimone Seplow Harris & Hoffman, LLP, Венеция, Калифорния. Това е едно от делата, избрани за преглед въз основа на доказателствената му стойност.

Юридическата фондация за правата на човека (Human Rights Law Foundation) е организация, която се фокусира върху използването на закона за защита на китайските дисиденти от изтезания и други груби нарушения на правата на човека. Тя е известна с това, че завежда и прилага сложни дела. Сред тях са: Doe I v. Liu Qi, 349 F. Supp. 2d 1258 (N.D. Cal. 2004); Jingrong et al, v. CACWA et al, 311 F.Supp.3d 514 (2018), както и дела в Испания, свързани с тибетски будисти.

Центърът за корпоративна отговорност (Corporate Accountability Lab) е организация, създадена в САЩ през 2017 г., която се ангажира да използва закона, за да търси отговорност от компаниите за нарушения на правата на човека и околната среда по целия свят.

Експертните дискусии

Първият експертен състав обсъди:

1. По делото Al Shimari v. CACI, дело, заведено от иракски жертви на изтезания срещу американски правителствени изпълнители, и

2. по делото Doe I v. Cisco Systems, дело, заведено от практикуващи Фалун Гонг срещу американската технологична компания.

Втората експертна дискусия беше посветена на:

1. Делото Ratha v. Phatthana Seafood, съдебен иск за трафик на хора от името на камбоджански гражданин срещу тайландски и американски компании, работещи в областта на риболовната индустрия, и

2. делото Doe I v. ExxonMobil, съдебен иск, заведен от индонезийски гражданин срещу американска петролна компания и нейни дъщерни дружества.

По време на първата експертна дискусия адвокатът по делото срещу Cisco, г-жа Тери Марш, описа, че делото е заведено от няколко практикуващи Фалун Гонг, които са били незаконно задържани, измъчвани и насилствено превъзпитавани в Китай със съдействието на Cisco. Госпожа Тери Марш наблегна на свидетелските показания на ищците, че Китай е потърсил помощта на западни технологични компании, за да създаде инструмент и след това да го използва за подпомагане на преследването на Фалун Гонг. Американската корпорация за мрежови технологии Cisco Systems Inc. е обещала да помогне. В крайна сметка тя проектира и разработва няколко сложни технологични елемента, които улесняват идентифицирането, арестуването и насилственото превъзпитаване на практикуващи Фалун Гонг.

Госпожа Марш заяви следното:

– Делото е заведено от името на тринадесет практикуващи Фалун Гонг, които са били идентифицирани, задържани и измъчвани от Китай, след като са участвали в дейности, свързани с Фалун Гонг в Интернет, които са били засечени от високотехнологичен апарат за наблюдение, наречен „Златен щит“.

– Фалун Гонг е практика, основана на принципите Истинност-Доброта-Търпение, възникнала в Китай през 90-те години на ХХ век. Когато практиката придобива популярност, Китайската комунистическа партия започва жестоки репресии, целящи да принудят практикуващите да се откажат от вярата си.

– През 90-те години на ХХ век Китай търси подкрепата на западни технологични компании за изграждане на система за цялостно наблюдение, тъй като китайските инженери не разполагат със съответния опит. При планирането на проектa „Златен щит“ китайските власти осъзнават, че се нуждаят от оборудване, което да улесни действията срещу Фалун Гонг.

– Ищците твърдят, че Cisco е откликнала на този призив и го е възприела като изгодна бизнес възможност, за да се утвърди на китайския пазар. За тази цел Cisco проектира и разработва „уникални елементи“, които да подпомагат разпознаването, задържането и измъчването на последователи на Фалун Гонг.

Те включват:

– Библиотека с данни за дейностите на практикуващите Фалун Гонг в интернет, която позволява да се подават сигнали в реално време и да се извършва автоматично наблюдение (мониторинг);

– Бази данни, съдържащи подробни личностни профили на практикуващите, достъпни за служителите в центровете за задържане и психиатричните болници, където практикуващите Фалун Гонг са насилствено превъзпитавани;

– Един продукт, който Cisco рекламира като уникален, „способен да разпознава над 90 % от информацията от заснимането на Фалун Гонг практикуващи“;
– Всеки от ищците или членове на техните семейства е пострадал, след като Cisco е разработила тези функции за Китай. Така например трима от ищците са арестувани в рамките на същото разследване през 2001 г. По време на инсцениран съдебен процес, срещу едно от тези лица, Бюрото за обществена сигурност се позовава на „доказателства“ за интернет дейности на Фалун Гонг, събрани чрез „Златния щит“. В допълнение към жестоките физически изтезания (напр. удари с електрически палки), китайските сили за сигурност използват и лична информация, събрана от „Златния щит“, в опит да принудят ищците да се откажат от убежденията си;

Господин Пол Хофман, друг адвокат по делото, обобщи неотдавнашното становище на Деветия окръжен апелативен съд. Господин Хофман посочи, че съдебният състав е потвърдил, че искове, основани на съдействие и подбудителство, са допустими съгласно Закона за чужди правонарушения (Alien Tort Statute) [2]. Той постанови, че съществен елемент от стандарта за подпомагане [към делото] и подстрекаване е самото знание, че това подпомагане улеснява злоупотребата. Преминавайки към дългогодишния въпрос за корпоративната отговорност, Хофман обясни, че съдебният състав признава, че петима съдии от Върховния съд на САЩ биха се съгласили, че корпорациите не са освободени от отговорност в такива случаи. И господин Хофман описа как съдебният състав е преценил потенциалните външнополитически съображения в съдебния процес и в крайна сметка е преценил, че няма причина за прекратяване на делото на това основание.

Няколко участници в дискусията подчертаха силата на доказателствата и дадоха висока оценка на екипа по доказателствата като един от най-добрите.

Обобщение

Този решаващ дискусионен форум, организиран от Центъра за корпоративна отговорност (Corporate Accountability Lab) [1] през ноември 2023 г., събра правни експерти и защитници по правата на човека, за да анализират последните развития в областта на съдебните спорове за корпоративна отговорност. Особен акцент беше поставен върху важното дело Doe I v. Cisco Systems Inc. в което Апелативният съд на САЩ на Девети окръг разреши на китайски практикуващи Фалун Гонг да предявят исковете си срещу американския технологичен гигант Cisco Systems Inc. по силата на Закона за правонарушения, извършени в нарушение на международното право (Alien Tort Statute) [2].

Тези практикуващи Фалун Гонг твърдят, че Cisco е подпомагала и подстрекавала китайското правителство в нарушенията на правата на човека, като е разработила технология за наблюдение, с която са били следени и преследвани. Решението на Деветия апелативен съд изясни, че американските корпорации могат да бъдат подведени под отговорност по Закона за правонарушения, извършени в нарушение на международното право (Alien Tort Statute) [2], създавайки прецедент за корпоративната отговорност. Дискусионният панел обърна внимание и на други известни дела и подчерта развиващата се правна среда, в която многонационалните корпорации са подложени на засилен контрол за ролята им в нарушенията на правата на човека.

Решението на Деветия окръжен апелативен съд, което поставя подпомагането и съучастието в зависимост от „знанието“, а не от „намерението“, е важна стъпка към осигуряването на справедливост за жертвите на корпоративно съучастничество в нарушенията на правата на човека. Тъй като ответниците искат повторно разглеждане на делото като цяло и евентуално преразглеждане от Върховния съд, въздействието на това дело ще се отрази във форумите на международното право и корпоративното управление.

Дискусиите по време на този панел подчертават постоянната мисия на Лидери в областта на човешките ресурси (Human Resources Leaders) [3] за прилагане на правните рамки за защита на правата на човека и екологичните стандарти срещу корпоративни нарушения по целия свят.

За делото Doe I v срещу Cisco Systems Inc.

Делото Doe I v. Cisco Systems Inc. е важно съдебно дело, което разглежда въпроси, свързани с правата на човека, свързани с ролята на американските корпорации в създаването на условия за нарушаване на правата на човека в чужбина. В това съдебно дело китайски практикуващи Фалун Гонг предявяват искове срещу Cisco Systems Inc. известна американска технологична компания. Ищците обвиниха Cisco, че подкрепя нарушенията на човешките права от страна на китайското правителство срещу тях.

Всъщност делото Doe I v. Cisco Systems Inc. е знаково дело в областта на корпоративната правна отговорност и правата на човека, което подчертава сложното взаимодействие между международните норми в областта на правата на човека, корпоративните действия и правната рамка на САЩ.

През юли 2023 г. Апелативният съд на САЩ за Девети окръг взема важно решение по това дело. Съдът постанови, че китайските практикуващи Фалун Гонг могат да съдят Cisco Systems за подпомагане и подстрекаване към нарушаване на човешките права. Това решение заслужава особено внимание поради въздействието му върху Закона за правонарушения, извършени в нарушение на международното право в САЩ (Alien Tort Statute) [2].

Най-важните аспекти на съдебното решение включват:

1. Корпоративна отговорност по Закона за правонарушения, извършени в нарушение на международното право (Alien Tort Statute (ATS): Посоченият съд поясни, че американски компании могат да бъдат съдени по ATS. Това тълкуване е в съответствие с позицията на Върховния съд по делото „Нестле“ срещу САЩ, който косвено призна, че американските компании са подходящи ответници по смисъла на този закон;

2. Подпомагане и съучастие като основание за предявяване на иск: Съдът потвърди, че „подпомагането и съучастието“ в нарушения на правата на човека се признава за нарушение на международното право и следователно може да се предявява по силата на ATS. Това означава, че компаниите могат да бъдат подвеждани под отговорност не само за преки нарушения, но и за непряко улесняване на такива злоупотреби;

3. Степен на информираност по отношение на подпомагане [на престъплението] и подбудителство: Апелативният съд на САЩ за Девети окръг използва по-разбираемото „знание“, а не „намерение“ за съучастие и подбудителство. Това означава, че знанието на компанията за нейното съучастие в нарушенията на правата на човека е достатъчно за отговорността, което е по-лесно за доказване, отколкото умишленото участие на компанията в такива нарушения;

4. Прилагане на ATS към искове на САЩ: Съдът постанови, че за да се предяви иск за подпомагане и съучастие съгласно ATS, действията, представляващи значително подпомагане, трябва да са извършени предимно в Съединените щати, какъвто е случаят със Cisco.

Какво следва по делото Cisco?
След решението на съда през юли 2023 г. ответниците поискаха повторно разглеждане на делото от пълен съдийски състав (всички съдии заедно) на Апелативния съд на Девети окръг. Това искане все още е в процес на разглеждане. Ако молбата бъде отхвърлена, ответниците все още имат възможност да подадат жалба до Върховния съд на САЩ, за да преразгледа решението на Апелативния съд на Девети окръг, преди делото да се върне в окръжния съд за продължаване на производството.

Тогава Върховният съд на САЩ има няколко възможности: Той може да разреши преразглеждане и да разгледа всички нерешени въпроси, които ще бъдат подробно описани тук в бъдещи статии. Или може да отхвърли заявлението. Ако след това делото се върне в окръжния съд, решението на Апелативния съд на Девети окръг ще определи изхода.

Очаква се делото на Cisco да предизвика значителен дебат. Делото вероятно ще предизвика медийно отразяване и обществен интерес, особено ако Върховният съд на САЩ се заеме с него. Това би трябвало да привлече вниманието на световната общественост към тежкото положение на практикуващите Фалун Гонг.


[1] Corporate Accountability Lab– е мрежа от неправителствени организации и други организации на гражданското общество, които призовават за корпоративна отговорност, основана на общото благо.

[2] Alien Tort Statute – Закона за правонарушения, извършени в нарушение на международното право в САЩ (Закон за уреждане на чуждестранни искове, или накратко ATS), предвижда, че искове, основани на гражданското право на САЩ, могат да бъдат разглеждани и предявявани в съдилищата на САЩ, дори ако засегнатите страни не са граждани на САЩ и събитията, които са в основата на иска, не са се случили на територията на САЩ.

[3] Human Resources Leaders – е организация за ръководители на човешки ресурси в Нова Англия. Нейните над 250 членове представляват различни публични и частни компании, организации с нестопанска цел, университети и консултантски фирми. Мисията на организацията е да подготвя ръководители и професионалисти на висше ниво, които да предвиждат и да постигат високи резултати в посрещането на бизнес предизвикателствата днес и утре.

Връзка към източника: https://de.minghui.org

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.