Моето разбиране за важността на изпращането на праведни мисли навреме

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Заради намеса и работния ми режим, винаги се чувствах сънлив сутрин и не можех да стана навреме, за да изпратя праведни мисли. Винаги си мислех: „Ще изпратя праведни мисли, след като стана“.

След като обаче пропуснех световното време за изпращане на праведни мисли, не можех да се съсредоточа. Умът ми се разсейваше и не можех да се успокоя. Мислите ми отиваха навсякъде, но не знаех защо.

Беше странно: Защо бях толкова сънлив сутрин и защо ефектът от изпращането на праведни мисли беше толкова слаб? Чувствах се странно, но не се замислях дълбоко за причината.

Учителят казва:

Ед­но­то е да из­чис­т­ва­те ло­ши­те неща от себе си, ко­е­то включ­ва всич­ко – вклю­че­ни са всич­ки лоши неща в мис­ли­те ви и има твър­де мно­го [от тях]. Кол­ко лоши съ­щес­т­ва са про­пъл­зе­ли в прос­т­ран­с­т­во­то в из­ме­ре­ни­е­то на чо­веш­ко­то тяло? Мно­гоб­рой­ни лоши неща мо­гат да про­пъл­зят вът­ре! Чо­веш­ко­то тяло е от­во­ре­но и след като из­пол­з­ва­те мо­щен мик­рос­коп, за да го уве­ли­чи­те, ще ви­ди­те тези про­лу­ки меж­ду час­ти­ци­те, като про­лу­ки в пя­съ­ка. Ако го уве­ли­чи­те още по­ве­че, про­лу­ки­те са като раз­с­то­я­ние меж­ду не­бес­ни­те тела в кос­мо­са, обек­ти на мик­рос­ко­пич­ни­те и по-мик­рос­ко­пич­ни­те нива мо­гат да пре­ми­на­ват и съ­щес­т­ва­та на това ниво мо­гат да пре­ми­на­ват по же­ла­ние. Всъщ­ност Дао шко­ла­та каз­ва, че чо­веш­ко­то тяло е мал­ка все­ле­на, и ко­га­то из­п­ра­ща­те пра­вед­ни мис­ли към тя­ло­то си и раз­чис­т­ва­те тези лоши неща, ма­лък въп­рос ли е това?(Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Ню Йорк, 2016 г. )

Когато прочетох този текст, изведнъж ми просветна колко е важно всички Фалун Дафа практикуващи да изпращат праведни мисли едновременно. По този начин лошите вещества в телата ни няма да имат къде да се скрият, тъй като нашата енергия ще ги унищожи.

Ако практикуващият не изпраща праведни мисли по това време, отрицателните неща могат да се скрият в тялото му и да избегнат да бъдат унищожени. Тъй като тези лоши същества се натрупват и стават силни, те ще повлияят на самоусъвършенстването на практикуващия.

Бях попаднал в тази ситуация, която сериозно повлияваше на способността ми да изпращам праведни мисли навреме и на ефективността на праведните ми мисли. Трябваше да бъда нащрек и незабавно да се поправя, иначе отрицателните вещества в тялото ми щяха да се натрупат и да попречат на самоусъвършенстването ми и на способността ми да върша добре трите неща.

След като осъзнах това, най-накрая преодолях намесата, ставах навреме и изпращах праведни мисли. Докато изчиствах злото в собственото си измерение, усетих как огромна енергия изпълва тялото ми и тези лоши елементи бяха изличени.

Изведнъж осъзнах значението на „утвърждаването на Дафа“, което Учителят често споменава. На пръв поглед смисълът изглежда много ясен и прост, но аз не разбирах какво означава утвърждаване или как да утвърждавам Дафа.

Сега обаче разбирам. Практикуващите придобиват разбирането си за Дафа, като изучават Фа и правят това, което трябва според принципите на Дафа. Това е тясно свързано с разбирането ни за самоусъвършенстване и разясняване на истината за спасяване на съзнателни същества.

Практикуващите постигат съвършенство, като се усъвършенстват на различни нива във Вселената. Този процес утвърждава мъдростта на Дафа, способността да спасява хора и всемогъщата сила на Дафа.

Това е моето разбиране на сегашното ми ниво. Моля, посочете ако има нещо неподходящо.

Връзка към източника: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/2/216062.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.